Nguyễn Thị Huyền Trang – Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang
Tên Đề tài: Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên

các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đan Phượng,

Thành phố Hà Nội

Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thúy
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8Vm0yYWFqSWxmUmc/view?usp=sharing

Comments are closed.