Nguyễn Thị Khanh – Năng lực công chức Văn phòng – Thống kê các xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả: Nguyễn Thị Khanh
Tên Đề tài: Năng lực công chức Văn phòng – Thống kê

các xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn: TS. Hà Quang Ngọc
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8Q3hfcHJXb2J6UDg/view?usp=sharing

Comments are closed.