Nguyễn Thị Kim Dung – Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Dung
Tên Đề tài: Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực

trong các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn: TS. Lương Minh Việt
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8LXh6aVZfbEhjQkE/view?usp=sharing

Comments are closed.