Nguyễn Thị Kim Dung_Tạo động lực làm việc cho giảng viên trường đại học kinh tế Nghệ An

Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Dung
Tên Đề tài:  Tạo động lực làm việc cho giảng viên trường đại học kinh tế Nghệ An
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  GS.TSKH Nguyễn Đăng Thành
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8bXB2bUZnRjQxbGc/view?ths=true

Comments are closed.