Nguyễn Thị Ngọc Cẩm – Quản lý tài chính tại Trường Bồi dưỡng cán bộ Bộ Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm
Tên Đề tài:  Quản lý tài chính tại Trường Bồi dưỡng cán bộ Bộ Tài chính
Chuyên ngành:   Tài chính – Ngân hàng
Mã số:  60 34 02 01
Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Trọng Điều
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8X2lrc19hakw0TTA/view?usp=sharing

Comments are closed.