Nguyễn Thị Ngọc Mùi – Quản lý rủi ro trong kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mùi
Tên Đề tài: Quản lý rủi ro trong kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế
Chuyên ngành:   Tài chính – Ngân hàng
Mã số:  60 34 02 01
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8OGR3Mkt6TzAybmc/view?usp=sharing

Comments are closed.