Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng – Quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải về trật tự an toàn giao thông đường bộ

Tác giả: Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng
Tên Đề tài: Quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải về trật tự an toàn giao thông đường bộ
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn: TS. Hồ Ánh Sáng
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8YUJ3TkE2cDlya0U/view?usp=sharing

Comments are closed.