Nguyễn Thị Thùy Linh – Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh
Tên Đề tài: Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư

và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình

Chuyên ngành:   Tài chính – Ngân hàng
Mã số:  60 34 02 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Tạo
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8bFl5V2x4WEs5azA/view?usp=sharing

Comments are closed.