Nguyễn Thu Hiền_Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng đối với các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tác giả:   Nguyễn Thu Hiền
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng đối với
các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Trương Quốc Chính
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8WHNoUWNqYWhUQ1E/view?ths=true

Comments are closed.