Nguyễn Thùy Nhung – Quản lý nhà nước về phát triển nhiệt điện ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thùy Nhung
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước về phát triển nhiệt điện ở Việt Nam
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Việt Hùng
Năm bảo vệ:  2016

Tài liệu luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8OERjN1Z5S3BaS1U/view?ths=true

 

Comments are closed.