Nguyễn Trường Sơn – Xử lý vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả – Từ thực tiễn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Trường Sơn
Tên Đề tài: Xử lý vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả- Từ thực tiễn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Chuyên ngành:   Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8TUxFOUF0RDNJX3c/view?usp=sharing

Comments are closed.