Nguyễn Tuấn Linh_Pháp luật về thanh tra chuyên ngành y tế – từ thực tiễn tỉnh Hà Nam

Tác giả:  Nguyễn Tuấn Linh
Tên Đề tài:  Pháp luật về thanh tra chuyên ngành y tế – từ thực tiễn tỉnh Hà Nam
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Đinh Văn Minh
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8Y190UkdnT3RyTE0/view?ths=true

Comments are closed.