Nguyễn Văn Chuyên – Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về đất đai – Từ thực tiễn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tác giả: Nguyễn Văn Chuyên
Tên Đề tài: Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về đất đai- Từ thực tiễn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Chuyên ngành:   Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Minh Sản
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8Q1BHVFRURldxc1U/view?usp=sharing

Comments are closed.