Nguyễn Xuân Hòa – Tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân tinh Đắk Lắk

Tác giả: Nguyễn Xuân Hòa
Tên Đề tài: Tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân tinh Đắk Lắk
Chuyên ngành:  Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8aVUxWklxbTY5Nzg/view?usp=sharing

Comments are closed.