Nguyễn Xuân Trường_Giải quyết khiếu nại về đất đai ở Đô thị từ thực tiễn Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tác giả:   Nguyễn Xuân Trường
Tên Đề tài:  Giải quyết khiếu nại về đất đai ở Đô thị từ thực tiễn
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Chuyên ngành:   Luật Hiến pháp – Luật Hành chính
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Bá Chiến
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8anVKQW1BZEl0Yk0/view?ths=true

Comments are closed.