Phạm Bách Đăng_Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Tác giả:  Phạm Bách Đăng
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở
trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8R29zbVlVX3RXZms/view?ths=true

Comments are closed.