Phạm Minh Trung – Cách giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Tác giả:   Phạm Minh Trung
Tên Đề tài: Cách giải quyết khiếu nại về đất đai của

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Chuyên ngành:   Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Lê Thị Hương
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8SEVZZmxIZThON00/view?usp=sharing

Comments are closed.