Phạm Quang Hưng – Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ từ thực tiễn tỉnh Đăk Lăk

Tác giả: Phạm Quang Hưng
Tên Đề tài: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ từ thực tiễn tỉnh Đăk Lăk
Chuyên ngành:  Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Minh Sản
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8OXRCX01jTXI5NlU/view?usp=sharing

Comments are closed.