Phạm Thị Hải_Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện miền núi từ thực tiễn huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh

Tác giả:  Phạm Thị Hải
Tên Đề tài:  Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện miền núi từ thực tiễn
huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS Lê Thị Hương
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8cU9tZ01mZXdYVjg/view?ths=true

Comments are closed.