Phạm Thị Hiền Thảo_Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại tổng cục thuế, bộ Tài chính

Tác giả:  Phạm Thị Hiền Thảo
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức tại tổng cục thuế, bộ Tài chính
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Hoàng Quang Đạt
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8eGllMTE4ekRXWW8/view?ths=true

Comments are closed.