Phạm Thị Thanh Hoa_Hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế từ thực tiễn bệnh viện Việt Pháp Hà Nội

Tác giả:  Phạm Thị Thanh Hoa
Tên Đề tài:  Hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện
quốc tế từ thực tiễn bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Lê Chi Mai
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8RE0yQk9DekRILVE/view?ths=true

Comments are closed.