Phạm Thị Thanh Ngọc – Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – chi nhánh Huế

Tác giả: Phạm Thị Thanh Ngọc
Tên Đề tài: Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại

cổ phần quân đội – chi nhánh Huế

Chuyên ngành:   Tài chính – Ngân hàng
Mã số:  60 34 02 01
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hiền
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8S2dTZVRuaU5jYm8/view?usp=sharing

Comments are closed.