Phạm Thị Việt Anh – Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tác giả: Phạm Thị Việt Anh
Tên Đề tài: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Vũ Trọng Hách
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn:  https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8MnZhOFFOWm1TSzg/view?usp=sharing

Comments are closed.