Phan Thi Thanh Hằng – Chất lượng thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

 

Tác giả: Phan Thi Thanh Hằng
Tên Đề tài: Chất lượng thanh toán tín dụng chứng từ tại

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín -

Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Chuyên ngành:   Tài chính – Ngân hàng
Mã số:  60 34 02 01
Người hướng dẫn: TS. Trương Tấn Quân
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8eUJyNzdfMkwtZHM/view?usp=sharing

Comments are closed.