Phương Văn Tám_Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp tại Ủy Ban Nhân đân xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Tác giả:   Phương Văn Tám
Tên Đề tài:  Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp
tại Ủy Ban Nhân đân xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Văn Hậu
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8MzRRejBXOW1LcWs/view?ths=true

Comments are closed.