PounPone LeuangSomThone_Chất lượng công chức ngành lao động phúc lợi xã hội thủ đô viêng Chăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tác giả:  PounPone LeuangSomThone
Tên Đề tài:  Chất lượng công chức ngành lao động phúc lợi xã hội thủ đô
viêng Chăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS Ngô Thành Can
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/drive/folders/0Bxv7LdLwNnpsd3ZPTlBmV1BqU2s

Comments are closed.