Quyết định về việc ban hành Chương trình bổ sung kiến thức cho nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần, chuyên ngành đặc thù để đào tạo Tiến sĩ Quản lý công

20140505qdhocbosung_Page_1 20140505qdhocbosung_Page_2 20140505qdhocbosung_Page_3

Comments are closed.