SengKeo BounLoie_Chất lượng công chức Bộ tài nguyên và môi trường, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tác giả:  SengKeo BounLoie
Tên Đề tài:  Chất lượng công chức Bộ tài nguyên và môi trường,
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8MjNpXzZHS2xnaFE/view?ths=true

Comments are closed.