SiThong BoonYong_Thực hiện văn hóa công sở tại bộ tài nguyên và môi trường, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tác giả:  SiThong BoonYong
Tên Đề tài:  Thực hiện văn hóa công sở tại bộ tài nguyên và môi trường,
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Bùi Kim Chi
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/drive/folders/0Bxv7LdLwNnpsSDNCZ08wMGpXb3c

Comments are closed.