Tạ Đình Đề – Vai trò của Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Đăk Nông trong bảo vệ quyền công dân

Tác giả: Tạ Đình Đề
Tên Đề tài: Vai trò của Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Đăk Nông trong bảo vệ quyền công dân
Chuyên ngành:  Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Vũ Trọng Hách
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8RV9yS3N2RFhEWUE/view?usp=sharing

Comments are closed.