Tạ Quốc Long_Cơ chế bảo vệ Hiến pháp bằng Pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Tác giả:  Tạ Quốc Long
Tên Đề tài:  Cơ chế bảo vệ Hiến pháp bằng Pháp luật
ở Việt Nam hiện nay
Chuyên ngành:   Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8XzNRQ19yR2RHQU0/view?ths=true

Comments are closed.