Thammavong ChitmaKone_Tuyển dụng công chức các sở ở tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tác giả:  Thammavong ChitmaKone
Tên Đề tài:  Tuyển dụng công chức các sở ở tỉnh Hủa Phăn,
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/drive/folders/0Bxv7LdLwNnpseHVoZDdKVUNMLTA

Comments are closed.