Thông báo V/v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt 2 , năm 2016 tại Hà Nội

  1. Thời gian đánh giá: 14h00 Chiều ngày 25/9 và 8h00 sáng ngày 26/9/2016
  2. Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia – số 77, đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
  3. Lệ phí: 1.800.000 đồng (Một triệu tám trăm ngàn đồng chẵn)
  4. Hồ sơ đăng ký gồm:
  • 01 đơn đăng ký đánh giá (theo mẫu)
  • 01 bản photo chứng minh thư nhân dân
  • 02 ảnh 3×4 (Ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh ở mặt sau các ảnh)
  • Bản sao Biên lai nộp lệ phí đánh giá
  1. Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 15/9/2016
  2. Người tiếp nhận hồ sơ đăng ký đánh giá: Chủ nhiệm các lớp cao học thuộc Khoa Sau đại học

 

Mẫu đơn đăng ký:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2016

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ

Trình độ tiếng Anh tương đương B1,
khung chuẩn Châu Âu đợt 2, năm 2016 tại Hà Nội

 

                 Họ và tên:  …………………………………………………………………..

                 Giới tính:               Nam o                          Nữ  o

                 Ngày sinh:  …………………………………………………………………..

                 Nơi sinh: …………………………………………………………………….

                Lớp cao học: …………………………………………………………………

                Địa chỉ liên hệ:

                …………………………………………………………………….………….

                Điện thoại: ……………………………………………………………………

                Email: …………………………………………………………………………

            Đăng ký tham dự kỳ đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt 2, năm 2016 tại Hà Nội.

                                                                                                                         NGƯỜI LÀM ĐƠN                                                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

 

                                           

Comments are closed.