Trần Mạnh Hùng – Pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai – từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả: Trần Mạnh Hùng
Tên Đề tài: Pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai

– từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên ngành:   Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8U2NRa2lrRXNua2c/view?usp=sharing

Comments are closed.