Trần Mỹ Hạnh_Đánh giá thực hiện quy tắc ứng xử tại các bệnh viện công thuộc thành phố Hà Nội

Tác giả:   Trần Mỹ Hạnh
Tên Đề tài:  Đánh giá thực hiện quy tắc ứng xử tại các
bệnh viện công thuộc thành phố Hà Nội
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B_WPV-XMw4NIa2tMQkFHYmc4NEU/view?ths=true

Comments are closed.