Trần Thị Bích Hạnh – Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên ở đô thị – Từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Tác giả: Trần Thị Bích Hạnh
Tên Đề tài: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên ở đô thị

– Từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Chuyên ngành:   Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Lương Thanh Cường
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8dHE5bXlKSnVvTEU/view?usp=sharing

Comments are closed.