Trần Thị Cẩm Linh – Tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật cho sinh viên trong trường Cao đẳng nghề từ thực tiễn tỉnh Đăk Lăk

Tác giả: Trần Thị Cẩm Linh
Tên Đề tài: Tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật cho sinh viên trong trường Cao đẳng nghề từ thực tiễn tỉnh Đăk Lăk
Chuyên ngành:  Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Bá Chiến
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn:

Comments are closed.