Trần Thị Mai – Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ – Từ thực tiễn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả: Trần Thị Mai
Tên Đề tài: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ –

Từ thực tiễn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Vũ Trọng Hách
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8ejVQOEZpRDBfclk/view?usp=sharing

Comments are closed.