Trần Thị Ngọc Mai – Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua kho bạc nhà nước Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai
Tên Đề tài: Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã

qua kho bạc nhà nước Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên ngành:   Tài chính – Ngân hàng
Mã số:  60 34 02 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Chi Mai
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8bkxGRlNRMjlJYmc/view?usp=sharing

Comments are closed.