Trịnh Thị Thanh Ngọc – Hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

Tác giả: Trịnh Thị Thanh Ngọc
Tên Đề tài: Hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng thương mại

cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

Chuyên ngành:   Tài chính – Ngân hàng
Mã số:  60 34 02 01
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Thao
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8TFNjSTVTcWR1YkU/view?usp=sharing

Comments are closed.