Vương Thị Hiền_Nâng cao năng lực công chức phòng nội vụ thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tác giả:   Vương Thị Hiền
Tên Đề tài:  Nâng cao năng lực công chức phòng nội vụ thuộc
ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Hoàng Mai
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8MElmbm8zLXBYbWM/view?ths=true

Comments are closed.