Resize of pano-quang-cao_6

Bãi bỏ lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư74/2014/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. Theo quy địn...