IMG_7887

Lớp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch được Giám đốc Học viện phê duyệt, nhằm trang bị, cập nhật các kiến thức, quy định mới của pháp luật cho viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện, sá...