Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ

(napa.vn) – Ngày 24/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 765/QĐ-BNV ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

Theo đó, Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ bao gồm các tiêu chí đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số hằng năm trong hoạt động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ (sau đây gọi là đơn vị).

Bộ Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ nhằm mục đích đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các đơn vị, xây dựng Chính phủ số tại Bộ Nội vụ. Giúp lãnh đạo các đơn vị nắm được thực trạng chuyển đổi số, qua đó xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cho phù hợp; có biện pháp, giải pháp chuyển đổi số vào hoạt động của đơn vị hiệu quả, thiết thực. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động, thực hiện cải cách hành chính, tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

Nội dung đánh giá chuyển đổi số tại các đơn vị gồm 07 chỉ số chính: 1) Chuyển đổi nhận thức và cơ chế chính sách; 2) Hoàn thiện thể chế; 3) Hạ tầng và nền tảng số; 4) Thông tin và Dữ liệu số; 5) Hoạt động của Chuyển đổi số; 6) An toàn, an ninh mạng; 7) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tiêu chí đánh giá và điểm tối đa cho từng nhóm tiêu chí

Các trường hợp không được tính điểm: không cung cấp đủ thông tin, số liệu; số liệu cung cấp không đúng với thực tế; không có tài liệu kiểm chứng; gửi báo cáo chậm, quá thời hạn yêu cầu.

Quy trình đánh giá

1. Các đơn vị xây dựng báo cáo đánh giá chuyển đổi số theo Phụ lục tương ứng tại Quyết định này và gửi kết quả, tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu về Trung tâm Thông tin trước ngày 05 tháng 01 hằng năm (số liệu báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo).

2. Trung tâm Thông tin trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ (Hội đồng đánh giá); Tổ giúp việc cho Hội đồng đánh giá.

3. Tổ giúp việc cho Hội đồng đánh giá tổng hợp kết quả báo cáo đánh giá chuyển đổi số của các đơn vị.

4. Tổ giúp việc cho Hội đồng đánh giá thẩm định lại kết quả báo cáo đánh giá chuyển đổi số của các đơn vị.

5. Tổ giúp việc cho Hội đồng đánh giá xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ trình Hội đồng đánh giá.

6. Hội đồng đánh giá họp, xem xét đánh giá dự thảo Báo cáo đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

7. Tổ giúp việc cho Hội đồng tiếp thu kết luận của Hội đồng đánh giá, chỉnh sửa hoàn thiện Báo cáo đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ, trình Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định.

8. Công bố Báo cáo đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

Xem toàn văn:

Quyết định số 765/QĐ-BNV

Quy định Bộ chỉ số

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Như Ngọc

Comments are closed.