Bộ Nội vụ ban hành Công văn về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(napa.vn) – Ngày 27/4/2021, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đã ký ban hành Công văn số 1778/BNV-VP về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Công văn số 1112/BTTTT-CBC ngày 15/4/2021 về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị quán triệt công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội của toàn dân, trực tiếp đi bầu cử để lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

2. Các cơ quan báo chí tăng ít nhất 02 lần so với thời gian qua về thời lượng, tần suất, số lượng tin/bài thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

3. Đề nghị các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tập trung vào một số nội dung thông tin, tuyên truyền chủ yếu sau:

- Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

- Thông tin về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử; công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương và gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu ứng cử.

- Thông tin tích cực, làm cho người dân hiểu rõ, đầy đủ trách nhiệm của mình, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, không để thế lực xấu lợi dụng.

- Thông tin, tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với nhân dân các nước trên thế giới biết thể thức và không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử; đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.

- Thông tin về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri, Nhân dân cả nước trong ngày bầu cử 23/5/2021 và kết quả bầu cử.

4. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp thực hiện phục vụ tốt cuộc bầu cử trong thời gian cao điểm.

Mời bạn đọc xem toàn văn Công văn số 1112/BTTTT-CBCCông văn số 1778/BNV-VP

Như Ngọc

Comments are closed.