Bộ Nội vụ: Tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ (2016 – 2020)

Sáng ngày 15/5/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ (2016 – 2020) và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ (2021 – 2025). Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân dự và chỉ đạo; Thứ trưởng Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có TS Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; TS Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; các đồng chí là thành viên Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của khoa học, công nghệ trong việc hoạch định, xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật, Bộ Nội vụ luôn bám sát và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ… như Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX), Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), nội dung Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX, X, XI, XII về phát triển khoa học và công nghệ…

Chính vì vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Bộ Nội vụ đang chủ trì biên soạn công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015, phản ánh đầy đủ, toàn diện, có hệ thống quá trình ra đời, phát triển về tổ chức và hoạt động của Chính phủ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ đã chủ trì thực hiện nhiều đề tài độc lập cấp nhà nước, nhiều chương trình và đề tài khoa học cấp Bộ về các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành như vấn đề công chức, công vụ; tổ chức bộ máy nhà nước; chính quyền địa phương; cải cách hành chính nhà nước; tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức; hội và các tổ chức phi chính phủ; văn thư lưu trữ nhà nước; thi đua khen thưởng; quản lý nhà nước về tôn giáo…

Các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ đã góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị luận cứ khoa học, cung cấp tư liệu, thông tin cho việc xây dựng các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng như việc xây dựng chiến lược, chính sách, các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành để trình cấp có thẩm quyền ban hành như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Triển khai, chuẩn bị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020…

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, nhằm góp phần thực hiện chủ trương đổi mới trong quản lý tổ chức và hoạt động khoa học, công nghệ, công tác quản lý khoa học của Bộ Nội vụ trong thời gian qua đã có những bước phát triển đáng kể. Các hoạt động từ xây dựng kế hoạch, đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ, tổ chức triển khai và quản lý, đánh giá, nghiệm thu việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ luôn được thực hiện đúng quy định. Việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và thực tiễn quản lý nhà nước của Bộ cũng được quan tâm và chú trọng. Hội đồng khoa học Bộ – cơ quan tham mưu, tư vấn cho Bộ trưởng về những vấn đề khoa học, công nghệ luôn được quan tâm kiện toàn, củng cố. Quy chế quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ luôn được rà soát, bổ sung phù hợp với thực tiễn, góp phần đưa công tác quản lý khoa học của Bộ đi vào nề nếp. Hoạt động phối hợp trong quản lý và triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ giữa Viện Khoa học tổ chức nhà nước với tư cách là đầu mối giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý các hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cũng được tăng cường.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường cho biết thêm, tiềm lực khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ luôn được quan tâm đầu tư phát triển. Các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ như Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trung tâm Khoa học và công nghệ Văn thư – Lưu trữ, Trung tâm nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo đã được quan tâm kiện toàn về tổ chức và tăng cường lực lượng viên chức làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc. Đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ phát triển ngày một lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Chế độ, chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ cũng được chú trọng, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu cho những người làm công tác nghiên cứu khoa học. Bộ đã hỗ trợ kinh phí cho nhiều công chức, viên chức theo học các lớp đào tạo trên đại học và các khoá bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên đề, các khoá học bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp nghiên cứu khoa học cho công chức, viên chức. Chính vì vậy, số công chức, viên chức có trình độ cao trong Bộ ngày một tăng, góp phần bổ sung, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu và đóng góp nhất định vào những công trình nghiên cứu khoa học của Bộ.

Có được những những thành quả to lớn nêu trên, trước hết phải kể đến những nỗ lực, sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ. Dưới sự chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo Bộ, hoạt động khoa học công nghệ của Bộ luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ, vận dụng phù hợp với thực tế hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành. Bên cạnh đó, những nỗ lực hoạt động tích cực của các tổ chức khoa học và công nghệ cũng như của các cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ đã cho ra những sản phẩm khoa học, công nghệ có chất lượng, thiết thực, có tính ứng dụng cao, phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng, hoạch định và triển khai thực hiện chính sách về công chức, công vụ, tổ chức bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, văn thư lưu trữ nhà nước, thi đua – khen thưởng, tôn giáo… của Bộ và ngành Nội vụ.

TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học và tổ chức nhà nước trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ (2016 – 2020) và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ (2021 – 2025) của Bộ Nội vụ. Theo đó, hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ đã được đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý ở tất cả các khâu, các công đoạn, đã từng bước cải thiện chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học; nâng cao tính ứng dụng và khả năng nhân rộng kết quả sau nghiệm thu, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như công tác quản lý nhà nước của Bộ.

TS. Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, TS Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chúc mừng và bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cũng đánh giá cao chất lượng các sản phẩm nghiên cứu khoa học của Bộ Nội vụ trong thời gian qua, góp phần vào sự thành công trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ và ngành Nội vụ.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.
TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, Viện Khoa học tổ chức nhà nước cần phát huy vai trò của mình để đáp ứng được nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
PGS.TS Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị
PGS.TS Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận tại Hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng ý với Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ (2016 – 2020) và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ (2021 – 2025) của Bộ Nội vụ; đồng thời, phát biểu đóng góp ý kiến nhằm phát triển hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ và ngành Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chúc mừng và biểu dương những đóng góp rất to lớn trong hoạt động nghiên cứu về quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ có vai trò rất lớn trong việc tham mưu giúp Chính phủ, Bộ Chính trị để thực hiện nghiên cứu Đề án Cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là Đề án lớn, vì vậy Bộ trưởng đề nghị, Viện Khoa học tổ chức nhà nước tiếp tục có những ý kiến đóng góp, tổ chức các hội nghị, tọa đàm khoa học để thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện Đề án trình lãnh đạo Bộ trình Chính phủ vào tháng 8/2020. Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị Viện Khoa học tổ chức nhà nước cần tập trung một số nội dung sau:

Một là, nâng cao chất lượng các chương trình, đề tài khoa học để tham mưu cho lãnh đạo Bộ về quản lý nhà nước thuộc ngành Nội vụ.

Hai là, với một lực lượng cán bộ, công chức, các nhà khoa học trong và ngoài Bộ rất lớn, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò nghiên cứu, phản biện giúp lãnh đạo Bộ có được những cơ chế, chính sách tốt hơn để trình Chính phủ, Quốc hội.

Cũng tại Hội nghị, TS Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học của Bộ; đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ công bố Quyết định khen thưởng 02 tập thể và 12 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ năm 2016 – 2020./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Mạnh Quân

(Nguồn: tccn.vn) 

Comments are closed.