Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ này. Trong đó nêu rõ trình tự giao dịch điện tử các thủ tục hành chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan nhà nước cũng như các giao dịch điện tử trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến…
Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường (Hệ thống dịch vụ công trực tuyến) là hệ thống giao dịch điện tử trên môi trường mạng thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ dvctt.monre.gov.vn.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến bao gồm: Cổng dịch vụ công trực tuyến thực hiện tiếp nhận và xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính; các cơ sở dữ liệu, hệ thống công nghệ thông tin và các hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan. Hệ thống được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Dự thảo nêu rõ trình tự giao dịch điện tử các thủ tục hành chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan nhà nước được thực hiện như sau:

1- Tổ chức, cá nhân đăng ký và được cấp mới tài khoản hoặc sử dụng tài khoản đã được cấp khai báo, gửi hồ sơ, tài liệu theo quy định để thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

2- Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ đến các cơ quan xử lý, hệ thống xử lý chuyên ngành.

3- Cơ quan thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin, cung cấp thông tin về tình trạng thực hiện, trả kết quả theo quy trình và thời hạn quy định.

4- Cổng dịch vụ công trực tuyến phản hồi trạng thái tiếp nhận, xử lý và tình trạng thực hiện thủ tục hành chính đến tổ chức, cá nhân.

5- Thực hiện trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

Các giao dịch điện tử trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Theo dự thảo, các giao dịch điện tử trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến gồm: Giao tiếp, khai, nhận và phản hồi thông tin về việc xử lý hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân; tiếp nhận và chuyển thông tin, hồ sơ của thủ tục hành chính tới các các cơ quan xử lý, hệ thống xử lý chuyên ngành; trao đổi, nhận kết quả xử lý từ các cơ quan xử lý, hệ thống xử lý chuyên ngành tới Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; cung cấp tình trạng thực hiện, trả kết quả của thủ tục hành chính với các tổ chức và cá nhân.

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân chưa có tài khoản, việc đăng ký tài khoản sử dụng trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến sẽ được thực hiện như sau: Tổ chức, cá nhân truy cập Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ dvctt.monre.gov.vn để thực hiện đăng ký thông tin. Trong thời hạn 2 ngày làm việc từ khi tiếp nhận thông tin hồ sơ tổ chức, cá nhân đăng ký trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cơ quan thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin của tổ chức, cá nhân. Trường hợp không chấp thuận hồ sơ hoặc hồ sơ chưa đầy đủ, có trách nhiệm thông báo (có nêu rõ lý do). Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đáp ứng đủ điều kiện, thông báo việc chấp nhận hồ sơ và tên tài khoản truy cập, mật khẩu truy cập ban đầu của tổ chức, cá nhân qua thư điện tử, điện thoại.

Sau khi cấp mới tài khoản tổ chức, cá nhân, Hệ thống dịch vụ công trực tuyến chấp nhận tài khoản và sẵn sàng tiếp nhận, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp tài khoản, sử dụng tài khoản đó để truy cập Hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức, cá nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin cung cấp khi tiến hành đề nghị cấp tài khoản để sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tuệ Văn

Comments are closed.