Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ chấp hành quyền và nghĩa vụ trong ngày bầu cử 23/5/2021

(napa.vn) – Ngày 22/5/2021, Văn phòng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 420/VPBNV về việc phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ chấp hành quyền và nghĩa vụ trong ngày bầu cử 23/5/2021.

Theo đó, Văn phòng Bộ – Cơ quan thường trực về công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ gương mẫu chấp hành quyền và nghĩa vụ trong ngày bầu cử 23/5/2021″, cụ thể như sau:

- Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị nêu cao tinh thần gương mẫu, nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân trong ngày hội bầu cử; chia sẻ hình ảnh cá nhân, gia đình và người thân khi hoàn thành nhiệm vụ bầu cử lên nhóm Zalo “Bộ Nội vụ tuyên truyền công tác bầu cử”.

- Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin phối hợp với Văn phòng Bộ đăng tải hình ảnh và đưa tin về các hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngày bầu cử 23/5/2021.

Toàn văn Công văn số 420/VPBNV:

20210522_150048

Như Ngọc

Comments are closed.