Tintuc

Chương trình khung đào tạo cử nhân

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH HÀNH CHÍNH HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ( Ban hành kèm theo Quyết định số 1178/QĐ-HVHC của Giám đốc Học viện Hành chính ngày 16 tháng 6 năm 2010) T...

Tổng mục lục năm 2013

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG STT Tác giả Tên bài Trang  Số 1 Phùng Tuấn Hải Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời kỳ mới 2 2 2 Đinh Ngọc Giang Đẩy mạnh cải cách hành chính tro...