ThongBao

Thông báo về chương trình học thạc sĩ QL HCC khóa 16

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Số: 09/KT&ĐCLGD Về việc biên soạn đề thi hết môn thạc sĩ quản lý hành chính công khóa 16 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ...

Giới thiệu về Trung tâm Ngoại ngữ

THÀNH LẬP: Trung tâm BD Phương pháp và Kĩ năng hành chính, tên giao dịch tiếng Anh Centre of Didactic and Administrative Skills (CODAS), được thành lập tháng 4 năm 2010 theo Quyết định số 689/QĐ-HVHC...
ThuVien

Giới thiệu chung về Trung tâm Tin học – Thư viện

THÀNH LẬP: Ngày 06/7/1992, có tên gọi là Trung tâm Thông tin – Tư liệu-Thư viện và xuất bản theo Nghị định 253-HĐBT ngày 07/7/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Tiền thân của Trung...

Giới thiệu chung về Bộ môn Ngoại ngữ

I. THÀNH LẬP 1. Tháng 5 năm 1995, theo quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ môn Ngoại ngữ trực thuộc Ban Hợp tác Quốc tế được thành lập. Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân là Trưởng Bộ môn. 2...
KhoaBD

Khoa Đào tạo Bồi dưỡng Công chức và Tại chức

THÀNH LẬP: Năm 1992, Khoa  Đào tạo, Bồi dưỡng công chức và tại chức được tách ra từ Ban Đào tạo và  thành lập theo Quyết định số 659/QĐ/HCQG- TCCB ngày 18-10-2002 của Giám đốc Học viện. CHỨC NĂNG, NH...